Nr 44 Witamy w Przedszkolu Marzeń
O NAS
PROGRAMY EDUKACYJNE
RAMOWY ROZKŁAD DNIA
STATUT
REGULAMINY
ZAJĘCIA DODATKOWE
NASZE GRUPY
DLA RODZICÓW
AKTUALNOŚCI
KONTAKT
Biuletyn Informacji Publicznej przedszkola Nr 44 w Warszawie  

Podkategorie

Regulamin przebywania w szatni Przedszkola 44
Bezpieczny pobyt dziecka w przedszkolu
Bezpieczny pobyt dziecka w sali gimnastycznej
Bezpieczny pobyt dzieci w ogrodzie przedszkolnym

Aktualności

 
 

Bezpieczny pobyt dziecka w przedszkolu

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

pobytu dziecka w przedszkolu

 

Procedura nr 1 - Bezpieczny pobyt dziecka w budynku przedszkolnym        (sala oddziałowa i szatnia)

Cel:

·   Zapewnienie dzieciom warunków do bezpiecznego pobytu w sali i szatni przedszkolnej.

· Realizacja programu wychowawczego – „Bezpieczny Przedszkolak”.

·   Usprawnienie działań opiekuńczo – wychowawczych przez pracowników w bezpośredniej pracy z dziećmi.

 

 

Zakres czynności

 

osoba/osoby

odpowiedzialne

 

 

1.     Pracownik przedszkola punktualnie  otwiera przedszkole o godzinie 7:00.

 

2.       Rodzice przyprowadzający dziecko do przedszkola, otwierają drzwi wejściowe za pomocą kodu, podanego na początku roku szkolnego wszystkim rodzicom.

 

 

3.       Rodzice i osoby upoważnione do odbioru dziecka z przedszkola, zachowują numer kodu w tajemnicy.

 

4.       Dzieci są przyprowadzane do przedszkola przez rodziców (opiekunów), którzy prowadzą je bezpośrednio do sali wyznaczonej w organizacji przedszkola.

 

5.       W czasie schodzenia się dzieci do przedszkola, w godzinach 7:00-9:00 oraz w godzinach rozchodzenia się 12:00-17:30, w szatni pełniony jest dyżur przez pracownika przedszkola.

 

6.       W wyznaczonym w organizacji pracy przedszkola czasie, dzieci z oddziałów łączonych przechodzą po przeliczeniu wraz   nauczycielem do swojej sali.  

 

7.       Zajęcia i zabawy programowe i dowolne odbywają się w bezpiecznych warunkach.

 

8.       W czasie programowych zajęć i zabaw dydaktyczno - wychowawczych prowadzonych z dziećmi, w godzinach wyznaczonych przez nauczyciela, drzwi do sali są zamknięte.

 

9.       O godzinach zajęć programowych rodzice są powiadamiani na początku roku szkolnego. Każde spóźnienie dziecka i przyjście do przedszkola po godzinie 9:00, rodzice zgłaszają do godziny 9:00 nauczycielowi grupy, w celu policzenia dziecka do posiłków (obiad            i podwieczorek).

 

10.  Dzieci korzystają z łazienki przy sali wg wprowadzonych przez nauczycieli zasad np. (zgłaszanie wyjścia do łazienki).

 

11.  Przed wyjściem do ogrodu przedszkolnego nauczycielka przypomina o zasadach bezpiecznej zabawy w ogrodzie, potem wszystkie dzieci korzystają z toalety wg wprowadzonych przez nauczyciela reguł. Razem wychodzą do szatni po przeliczeniu grupy przez nauczyciela.

 

12.  Nauczycielka po sprawdzeniu stanu łazienki wyprowadza dzieci do szatni, a woźna zamyka salę.

 

13.  Ubieranie dzieci w szatni organizowane jest z udziałem woźnej frontalnie wg ustalonych etapów ubierania, tak by dzieci nie czekały na siebie w ubraniach.

 

14.  Po przeliczeniu ubrane dzieci wychodzą do ogrodu.

 

15.  W wyznaczonym przez nauczycielkę czasie, na sygnał dźwiękowy, organizowana jest zbiórka dzieci, które ustawione w pary są liczone przez nauczycielkę.

 

16.  W szatni dzieci przebywają

pod opieką nauczyciela i woźnej,     i rozbierają się wg ustalonych w oddziale zasad.

 

17.  Szatnię opuszcza na końcu nauczyciel, sprawdzając jej stan.


18.  Po przyjściu z ogrodu, wszystkie dzieci korzystają z toalety i łazienki wg ustalonych w grupie reguł.

 

19.  Dzieci korzystające z zajęć dodatkowych przed wyjściem na zajęcia korzystają z toalety i są wyprowadzone i przyprowadzane przez instruktora zajęć, który odpowiada za ich bezpieczeństwo na sali gimnastycznej i w drodze do sali oddziałowej.

 

20.  Na prośbę dziecka z grupy młodszej (3-4 latki) zgłaszającego chęć załatwienia potrzeby fizjologicznej podczas zajęć dodatkowych, instruktor prosi szatniarkę lub woźną o zaprowadzenie dziecka do         i z toalety.

 

21.  Wszyscy pracownicy przedszkola zwracają czujną uwagę na dziecko lub dzieci poruszające się po korytarzach przedszkola  i wchodzące do szatni, pytając o cel przyjścia.

 

22.  Dopuszcza się, aby dzieci 4, 5 letnie mogły przejść samodzielnie do szatni lub do innych sal, jeśli jest taka potrzeba (np. imieniny, urodziny, zaniesienie ubranka do szatni lub prac plastycznych). Odbywa się to tylko i wyłącznie za zgodą nauczyciela grupy.

 

23.  Dzieci 3 letnie poruszają się po budynku tylko i wyłącznie pod opiekąpracownika przedszkola.

 

24. Nauczycielka przyprowadzająca po południu dzieci do innej grupy, liczy je w momencie wyjścia z sali. Nauczycielka odbierająca dzieci   z innej grupy przed wyjściem n-la przyprowadzającego dzieci, liczy je podczas przekazywania grupy.

 

25.  Dzieci odbierane są przez rodziców za pomocą domofonu, umieszczonego w szatni, którzy przestawiają się z imienia i nazwiska.

 

26.  Nauczycielka lub pomoc nauczyciela odbierając domofon dopytują osobę odbierającą dziecko kim jest jeśli ta nie przedstawiła się. Jeśli ma wątpliwości, prosi odbierającego do sali w celu sprawdzenia tożsamości.

 

27.  Dozorca dzienny dyżurujący w szatni otrzymuje listę wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola z podziałem na grupy wraz z wykazem rodziców i osób upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola.

 

28.  Jeśli osoba odbierająca dziecko z przedszkola nie zna kodu wejściowego i korzysta z domofonu zewnętrznego jest sprawdzana przez pracownika szatni. Osoba odbierająca ma obowiązek przedstawienia się i poinformowania po kogo przyszła.

 

29.  Jeśli rodzic ma ważną potrzebę, może przejść do sali korzystając              z ochraniaczy.

 

30.  Kontakt z nauczycielem powinien by ograniczony do minimum.

 

31.  Wszelkie rozmowy na temat pobytu dziecka w przedszkolu (jego sukcesy lub porażki) są omawiane z rodzicem w umówionych przez obie strony terminie, bez obecności dziecka.

 

32.  Jeśli sytuacja pilnie wymaga rozmowy z rodzicem z udziałem dziecka, nauczycielka prosi woźną oddziałową o czuwanie nad resztą grupy.

 

33.  Nauczyciele wszystkich oddziałów opracowują z udziałem dzieci Kodeks Przedszkolaka, który opisuje dzieciom co wolno, a czego nie wolno robić w przedszkolu.

 

34.  Na początku roku szkolnego nauczyciele zapoznają dzieci i rodziców z Regulaminem Szatni z Regulaminem Zabaw w ogrodzie oraz                 z  Kodeksem Przedszkolaka.

 

35.  Rodzice odbierają dziecko z przedszkola respektując zapisy opisane w statucie i regulaminach przedszkola, zapewniając bezpieczeństwo dziecka w szatni i w ogrodzie, czuwając nad ich przestrzeganiem.

 

36.  Organizując wyjście dzieci poza teren przedszkola, nauczycielka zapewnia wychowankom odpowiednią opiekę osób dorosłych (minimum 1 na 10 dzieci) i wpisuje fakt wyjścia do zeszytu wycieczek i spacerów, podając cel, godzinę wyjścia i godzinę powrotu do przedszkola.

 

37.  Dyrektor przedszkola zapewnia bezpieczne warunki pobytu dzieciom i pracownikom, zapewniając bezpieczne wyposażenie i organizację pracy przedszkola.

 

 

38.  Rodzice wychowanków zostają powiadomieni przez nauczycieli na początku roku szkolnego o szczegółowym rozkładzie dnia w oddziale, a szczególnie o czasie realizowanych zajęć programowych.

 

39.  W dokumentacji nauczycieli oddziałów są aktualne telefony do rodziców (prawnych opiekunów) i osób upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola.

 

40.  Pracownicy szatni pełnią dyżur na korytarzach przylegających do szatni i sal oddziałowych przez 10,5 godz. dziennie, monitorując wszystkie osoby wchodzące i wychodzące z placówki. Wszelkie wątpliwości i trudności zgłaszają natychmiast dyrektorowi, kierownikowi lub nauczycielowi zastępującego dyrektora podczas jego nieobecności.

 

 

 

 

 

 

rodzice (prawni opiekunowie)

 

 

 

 

 

 

rodzice (prawni opiekunowie)

 

 

 

rodzice (prawni opiekunowie)

 

 

 

 

 

szatniarka, dozorca,

 

 

 

 

 

 

nauczyciel

 

 

 

 

 

 


nauczyciel, dyrektor

 

 

 

nauczyciel

 

 

 

 

 

 

nauczyciel

rodzice

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciel,

 

 

 

 

 

nauczyciel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciel

woźna oddziałowa

 

 

 

nauczyciel

 

 

 

 

 

 

nauczyciel

 

 

 

nauczyciel

 

 

 

 

 

 nauczyciel, woźna oddziałowa

 

 

 

 

nauczyciel

 

 


nauczyciel

 

 

 

instruktor zajęć

dodatkowych

 

 

 

 

 

 

 

 

instruktor zajęć dodatkowych

 

 

 

 

 

 

 

pracownicy przedszkola

 

 

 

 

 

 

nauczyciel

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciel, pracownik niepedagogiczny

 

 

 

nauczyciele grup

 

 

 

 

 

 

 

 

rodzice (prawni opiekunowie), osoby upoważnione

 

 

 

 

rodzice (prawni opiekunowie)

 

 

 

 

 

 


dozorca dzienny, nauczyciel oddziałów,

rodzice

 

 

 

 

dozorca dzienny,

osoba upoważniona

 

 

 

 

 

 

 

 

rodzic, osoba upoważniona

 

 

 

 

 

 

nauczyciele oddziałów

 

 

 

 

 

nauczyciel, woźna oddziałowa,

pomoc nauczyciela

 

 

 

nauczyciele oddziałów

 

 

 

 

 

nauczyciele oddziałów

 

 

 

 

 

 rodzice (prawni opiekunowie), osoby upoważnione

 

 

 

 

 

 

nauczyciele oddziałów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dyrektor

 

 

 

 

 

 


nauczyciel

 

 

 

 

 

 

 

rodzice (prawni opiekunowie) osoby upoważnione

 

 

 

 

pracownicy szatni, dyrektor, kierownik, nauczyciel zastępujący dyrektora