Nr 44 Witamy w Przedszkolu Marzeń
O NAS
PROGRAMY EDUKACYJNE
RAMOWY ROZKŁAD DNIA
STATUT
REGULAMINY
ZAJĘCIA DODATKOWE
NASZE GRUPY
DLA RODZICÓW
AKTUALNOŚCI
KONTAKT
Biuletyn Informacji Publicznej przedszkola Nr 44 w Warszawie  

Podkategorie

STATUT PRZEDSZKOLA NR 44

Aktualności

 
 

STATUT PRZEDSZKOLA NR 44

Załącznik nr 1/2011

z dnia 21 października 2011r.

Do Uchwały Rady Pedagogicznej Nr 1/2011

z dnia 21 października 2011r.

P44/0/1/012/1/11

 

 

STATUT

PRZEDSZKOLA NR 44

 

 

§ 1

 

Statut  Przedszkola Nr 44 opracowany na podstawie:

-     uchwały Nr 977/LXV/98 Rady Gminy Warszawa-Centrum z dnia 21 maja 1998r. w sprawie  

      utworzenia i nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Przedszkole Nr 44”

      w Warszawie przy ul. Ludnej 8,

      -     rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie

            ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z dnia 19

            czerwca 2001r. Nr 61 poz. 624),

-        ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U z 2010 r. Nr 148,  poz. 991),       

-        rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U z 2010 r. Nr 156 poz. 1047),

-        rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U z 2010 r. Nr 228, poz. 1487),

-        rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U z 2010 r. Nr 97 poz. 624),

-        rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie przyjmowania osób nie będących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia                      (Dz. U z 2010 r. Nr 57, poz. 362,)

-      uchwały nr XVII/326/2011 Rady Miasta Stołecznego  Warszawy  z dnia 16 czerwca  2011 r.

        w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie

      i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy,

 

 

 

I. Postanowienia ogólne

 

§ 2

 

1.      Przedszkole Nr 44 w Warszawie zwane dalej „przedszkolem” publicznym, działającym jako jednostka budżetowa. Organem prowadzącym jest                     m.st. Warszawa, Dzielnica Śródmieście.

2.      Przedszkole Nr 44 ma siedzibę w Warszawie przy ul. Ludnej 8.

3.      Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

4.      Przedszkolu na wniosek rady pedagogicznej lub wspólny wniosek rady pedagogicznej i rady rodziców może być nadana nazwa lub imię osoby, osób, instytucji lub organizacji.

5.      Aktu nadania dokonuje organ prowadzący na wniosek rady pedagogicznej lub rady pedagogicznej i rady rodziców.

6.      Ustalona nazwa używana przez przedszkole brzmi:

 

Przedszkole Nr 44

            00 - 404 Warszawa

            ul. Ludna 8

 

 

Organizacja i czas pracy przedszkola

 

§ 3

 

  1. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 700 do 1700, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
  2. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę od momentu otwarcia przedszkola tj. od godz. 700 do godz. 1300.
  3. Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w kolejnym roku szkolnym i dzieci przyjętych do przedszkola w okresie rekrutacji składają do dyrektora przedszkola deklarację określającą liczbę godzin korzystania przez dziecko ze świadczeń przedszkola i liczbę posiłków w czasie pobytu dziecka w przedszkolu w kolejnym roku szkolnym.
  4. Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci przyjętych w innym terminie składają deklarację określającą liczbę godzin korzystania przez dziecko ze świadczeń przedszkola i liczbę posiłków w czasie pobytu dziecka w przedszkolu najpóźniej w dniu przyjęcia dziecka do przedszkola.
  5. Zmiana deklaracji może nastąpić w każdym czasie w trakcie roku szkolnego.

 

§ 4

1.    Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest   

     przez:

a)   m.st. Warszawę,

b)  rodziców w formie opłat stałych za godziny pobytu dziecka                           w przedszkolu.

2.    Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.

3.    Szczegółową organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia

ustalany przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej,
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy (min. odpowiednia liczba dzieci w oddziale).

4.    Przedszkole na życzenie rodziców może organizować naukę religii. Naukę

religii włącza się do planu zajęć przedszkolnych.

5.    Warunki i sposób wykonywania przez przedszkole zadania, o którym mowa    

w pkt 4 określają odrębne przepisy.

6.    Dzieci na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) mogą uczestniczyć

w zajęciach dodatkowych (gimnastyka ogólnorozwojowa, zajęcia muzyczne, języki obce, itp.).

7.    Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna

uwzględniają w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci oraz zależą od wyboru rodziców.

8.    Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć

umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć terapeutycznych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi około 15 minut dla dzieci 3-4 letnich i około 30 minut dla dzieci 5 letnich.

9.    Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora

placówki.

10. Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.

 

 

Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu

 

§ 5

 

1.      Regulacje określające wysokość opłaty za świadczenia wynikające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę:

 

a)      Opłata za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń wykraczających poza czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę wynosi 0,1876 % minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę /Dz.U. Nr 200, poz. 1679, z 2004r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005r. Nr 157, poz. 1314/, zwanego dalej, „minimalnym wynagrodzeniem”, za świadczenia, których zakres obejmuje:

-    organizację gier i zabaw dydaktycznych wspomagających rozwój umysłowy dziecka;

-    organizację gier i zabaw badawczych rozwijających zainteresowania otaczającym   

     światem;

-    organizację zajęć muzycznych lub plastycznych, lub teatralnych rozwijających

     uzdolnienia dzieci;

-    organizację gier i zabaw ruchowych wspomagających rozwój ruchowy dziecka;

-    organizację zabaw wspomagających rozwój emocjonalny i społeczny dziecka;

-    opiekę nad dzieckiem podczas zajęć specjalistycznych, odpoczynku lub spożywania

     posiłków.

b)  Jeżeli z dziennego czasu pracy wynika, że przedszkole kończy zajęcia o niepełnej

     godzinie, opłata za świadczenia udzielane w tym czasie ulega proporcjonalnemu

     zmniejszeniu.

c)  Ewidencja liczby godzin korzystania przez dziecko z odpłatnych świadczeń    

     udzielanych przez przedszkole prowadzona jest przez przedszkole na podstawie

     zapisów w dzienniku zajęć przedszkolnych prowadzonym przez  nauczyciela oddziału

     lub zapisów w systemie monitoringu ewidencjonującego godzinę odbioru dziecka

     z sali lub ogrodu przez rodziców (opiekunów prawnych) lub inną upoważnioną przez

     nich osobę.

d)  Wysokość opłaty za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń ustala się według stanu na

     pierwszy dzień marca danego roku i obowiązuje ona od dnia 1 marca danego roku do

     ostatniego dnia lutego roku następnego.

 

2.      Zasady rozliczania opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę:

 

a)      Wysokość opłaty za dany miesiąc ustala się jako iloczyn stawki godzinowej i liczby

      rozpoczętych godzin świadczeń udzielonych dziecku w danym miesiącu przez

      przedszkole w czasie przekraczającym czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie,

      wychowanie i opiekę.

b)      W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłaty nie pobiera się. Rodzic

            (opiekun prawny) informuje przedszkole o nieobecności dziecka i przewidywanym

            czasie jej trwania.

c)      Przed rozpoczęciem roku szkolnego dyrektor przedszkola pisemnie informuje

            rodziców (opiekunów prawnych) o sposobie przekazywania informacji o nieobecności

            dziecka w przedszkolu.

     d)   Nieobecność dziecka w przedszkolu zgłaszana może być w formie: zgłoszenia

            telefonicznego, osobistego lub drogą elektroniczną na wskazany przez przedszkole

            adres e-mailowy: p44@wp.pl

 

3.      Zasady i ulgi w opłatach za świadczenia wykraczające ponad czas   

przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę:

 

3.1. Zwalnia się z opłaty świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na

       bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę:

 

a)      wychowanka rodzinnego domu dziecka działającego na terenie m.st. Warszawy oraz dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkującej na terenie m.st. Warszawy;

b)      jeżeli dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 75% minimalnego wynagrodzenia;

c)       w przypadku, gdy dochód na jednego członka gospodarstwa domowego przekracza

   75% lecz nie przekracza 100% minimalnego wynagrodzenia, opłata wynosi 50%  

   kwoty określonej w : uchwale Nr XVII/326/2011 Rady Miasta Stołecznego  Warszawy  z dnia 16

   czerwca  2011 r.  w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie,

    wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy.

d)   w przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza rodzeństwo, opłata za każde dziecko  

   wynosi 75% kwoty określonej w uchwale Nr XVII/326/2011 Rady Miasta  Stołecznego  Warszawy 

   z dnia 16 czerwca  2011 r. w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne

    nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy. Obniżenie opłaty za

    świadczenia wykraczające poza czas przeznaczony na zapewnienie bezpłatnego

   nauczania, wychowania i opieki dotyczy także dziecka, którego rodzeństwo uczęszcza

   do innego przedszkola publicznego lub niepublicznego prowadzonego na terenie m.st.

   Warszawy.

e)      w przypadku zbiegu ww. uprawnień przysługuje tylko jedno uprawnienie wybrane

przez rodziców. Rodzice mogą dokonać wyboru ulgi – obniżenie opłaty dla rodzeństwa uczęszczającego do przedszkola, czy obniżenie lub zwolnienie z opłaty ze względu na kryterium dochodowe.

f)    wniosek o obniżenie lub zwolnienie z opłaty ze względu na kryterium dochodowe  

      rodzice (opiekunowie prawni) dziecka uczęszczającego do przedszkola składają do

     dyrektora przedszkola. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do statutu przedszkola.

g)     Do wniosku należy dołączyć:

 

Osoby nie prowadzące własnej działalności gospodarczej:

- zaświadczenia o zarobkach brutto dotyczące wszystkich pełnoletnich członków gospodarstwa domowego wydane przez pracodawcę i dotyczące trzech ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie wniosku lub zaświadczenie z urzędu pracy                 o statusie bezrobotnego (jeżeli nie jest możliwe uzyskanie takiego zaświadczenia wnioskodawca może złożyć oświadczenie); w sytuacji utraty dochodów w wyniku           w szczególności rozwiązania stosunku pracy, przebywania na urlopie wychowawczym lub urlopie bezpłatnym zaświadczenie o zarobkach brutto może dotyczyć tylko ostatniego miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,

-     oświadczenie dotyczące wszystkich pełnoletnich członków gospodarstwa domowego    

      o wysokości innych dochodów uzyskanych poza stosunkiem pracy, o których mowa

      w pkt 1 w trzech ostatnich miesiącach poprzedzających złożenie wniosku lub   

      oświadczenie o braku takich dochodów; jako dochody uzyskane poza stosunkiem

      pracy należy traktować w szczególności otrzymane zasiłki, alimenty, darowizny,

      dochody z najmu mieszkań i lokali oraz umów zleceń lub umów o dzieło;

-  świadczenie o liczbie osób będących członkami gospodarstwa domowego.

 

Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą do wniosku powinny:

-  okazać deklarację podatkową PIT za ostatni rok podatkowy poprzedzający złożenie

       wniosku, stanowiącą podstawę obliczenia przeciętnych miesięcznych dochodów lub

       inny dokument potwierdzający wysokość osiągniętych dochodów z tytułu prowadzenia

       działalności gospodarczej wystawiony przez urząd skarbowy lub stanowiący

       podstawę rozliczeń z urzędem skarbowym; w sytuacji utraty dochodów w wyniku

      likwidacji własnej działalności gospodarczej dokument potwierdzający wysokość

      osiągniętych dochodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej może dotyczyć

      tylko ostatniego miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,

- dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów uzyskanych z innych źródeł nie

  wymienionych w dokumentach, o których mowa w pkt 1 w trzech ostatnich miesiącach

   poprzedzających złożenie wniosku lub oświadczenie o braku takich dochodów; jako

  dochody uzyskane z innych źródeł należy traktować w szczególności otrzymane zasiłki,

  alimenty, darowizny, dochody z najmu mieszkań i lokali oraz z umów zleceń lub umów

  o dzieło,

-  oświadczenie o liczbie osób będących członkami gospodarstwa domowego.

 

3.2. Dokumenty dotyczące weryfikacji dochodów muszą złożyć wszyscy

       pełnoletni członkowie gospodarstwa domowego.

3.3. Ilekroć w statucie jest mowa o dochodach rodziców lub dochodach

       opiekunów prawnych oznacza to zawsze dochody rozumiane jako przychód   

       pomniejszony o koszty uzyskania przychodu.

3.4. Wniosek o obniżenie opłaty dla rodzeństwa uczęszczającego do przedszkola

       lub dziecka, którego rodzeństwo uczęszcza do innego publicznego lub

       niepublicznego przedszkola rodzice (opiekunowie prawni) składają do

       dyrektora przedszkola. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do statutu

       przedszkola.

3.5. Dyrektor przedszkola rozpatruje wniosek o obniżenie lub zwolnienie z opłaty

       za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne

       nauczanie, wychowanie i opiekę w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

3.6. Zwolnienie lub obniżenie ze względu na kryterium dochodowe następuje na

       okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

3.7. Obniżenie opłaty dla rodzeństwa uczęszczającego do przedszkola lub

       dziecka, którego rodzeństwo uczęszcza do innego przedszkola następuje na

       rok szkolny.

3.8. W przypadku ustania okoliczności stanowiących podstawę obniżenia lub

       zwolnienia z opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony

       na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, rodzice (opiekunowie prawni)

      dziecka powinni niezwłocznie powiadomić o tym fakcie dyrektora

       przedszkola, w celu naliczenia opłaty w pełnej wysokości.

 

4.      Wnoszenie opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na

bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę:

 

4.1.            Opłatę za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę wyliczaną przez dyrektora przedszkola, wnosi się w okresach miesięcznych. W terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłaty dotyczy.

4.2.            W uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może, na wniosek rodzica (opiekuna prawnego) dziecka wydłużyć termin wnoszenia opłaty, jednak nie dłużej niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy.

4.3.            Opłatę wnosi się w formie gotówkowej, bądź przelewem na wskazany przez dyrektora przedszkola numer rachunku bankowego.

 

II. Cele i zadania przedszkola

 

§ 6

 

1.      Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego:

a)      wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach  i w dalszej edukacji,

b)     budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,

c)      kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej                                            do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,

d)     rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne                                       w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,

e)      stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie                        oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych                           i intelektualnych,

f)       troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,

g)      budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym                   i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,

h)     wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,

i)        kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,

j)        zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.”    

k)     stwarzanie dzieciom warunków do rozwoju poczucia własnej wartości, szanowanie ich godności osobistej oraz akceptacji takimi, jakimi są.

2.      Przedszkole realizuje zadania w zakresie objętym podstawą wychowania przedszkolnego, która określa kompetencje charakteryzujące dziecko pod koniec wychowania przedszkolnego. Przedszkole realizuje zadania mające na celu wspomaganie rozwoju, wychowanie i kształcenie dzieci. Zadania przedszkola realizowane są w pracy opiekuńczej, wychowawczej                       i dydaktycznej z dziećmi uwzględniającej ich indywidualne potrzeby                   i możliwości. Organizowana w przedszkolu wychowawczo-dydaktyczna indywidualna i grupowa służy wspomaganiu indywidualnego rozwoju dziecka. Zadania przedszkola ukierunkowane na wspomaganie rodziny                 w wychowaniu dziecka realizowane są poprzez współpracę nauczycieli              i specjalistów z rodzicami, przyjmowanie wspólnych ustaleń dotyczących pracy z dzieckiem.

3.      Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej.

4.      Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku, możliwości rozwojowych dziecka i potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.

5.      Współpracuje z rejonową poradnią psychologiczno – pedagogiczną                   i poradniami specjalistycznymi, zapieniając w miarę potrzeb konsultację                   i pomoc.

6.      Udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, podejmowanie działań związanych z wczesną interwencją oraz ułatwiania rodzinie rozpoznawania możliwości rozwojowych dzieci.

            Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dzieciom w przedszkolu,     polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb     rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych        możliwości psychofizycznych dziecka, wynikających w szczególności:

1)     z niepełnosprawności;

2)     z niedostosowania społecznego;

3)     z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4)     ze szczególnych uzdolnień;

5)     ze specyficznych trudności w uczeniu się;

6)     z zaburzeń komunikacji językowej;

7)     z choroby przewlekłej;

8)     z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

9)     z niepowodzeń edukacyjnych;

10)    z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia       

  i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami

 środowiskowymi;

11)  z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi                      lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych                                 z wcześniejszym kształceniem za granicą.

            Pomoc psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolu organizuje dyrektor.             Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu                                     jest dobrowolne i nieodpłatne. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej                           w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący                    w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,                             w szczególności psycholodzy i logopedzi.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana                             we współpracy z:

1)     rodzicami dzieci;

2)     poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;

3)     placówkami doskonalenia nauczycieli;

4)     innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;

organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. (rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. Dz. U z 2010 r. Nr 228, poz. 1487)

 

§ 7

 

1.      Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym.

Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest                                na podstawie programu wychowania w przedszkolnego.                                            Program wychowania przedszkolnego dopuszcza do użytku dyrektor przedszkola  na wniosek nauczyciela lub nauczycieli.

Nauczyciel może zaproponować program wychowania przedszkolnego opracowany samodzielnie lub we współpracy a innymi nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów) lub program opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi zmianami. Zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego powinien być dostosowany do potrzeb                              i możliwości dzieci, dla których jest przeznaczony. Program wychowania przedszkolnego może być dopuszczony do użytku jeżeli stanowi opis sposobu realizacji celów i zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, zawiera:

a)     szczegółowe cele kształcenia i wychowania,

b)     treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,

c)      sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb                            i możliwości dzieci ,

d)     metody przeprowadzenia analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna),

e)      jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym.

Przed dopuszczeniem programu wychowania przedszkolnego do użytku, dyrektor może zasięgnąć opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje do pracy w przedszkolu, konsultanta lub doradcy metodycznego.

(rozporządzenie MEN z dnia 8 czerwca 2009 r. Dz. U z 2009 r. Nr 89, poz. 730)

2.      Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest                       w  rocznym planie  pracy przedszkola oraz w planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.

3.      Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

4.      Czas trwania zajęć dydaktyczno – wychowawczych z dziećmi powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych i zainteresowania dzieci.

5.      Na zajęcia dodatkowe dzieci kwalifikowane są na podstawie pisemnych oświadczeń rodziców (prawnych opiekunów).

6.      Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

7.      Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi w czasie pobytu dzieci                           w przedszkolu oraz w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole poza terenem przedszkola, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny:

a)   Przedszkole zapewnia opiekę dzieciom od momentu odebrania dziecka

    od rodziców (prawnych opiekunów) do momentu oddania dziecka

    rodzicom (prawnym opiekunom).

b)  Dziecko przebywające w przedszkolu oraz poza przedszkolem (zajęcia

    terenowe, spacery, wycieczki) jest pod opieką wyznaczonego      

                       w organizacji pracy przedszkola nauczyciela, który odpowiada za jego

                       bezpieczeństwo.

c)   Dyrektor przedszkola powierza dzieci opiece nauczycieli zależnie od

    czasu pracy lub arkusza organizacyjnego, zatwierdzonego przez organ

    prowadzący przedszkole. Pracę nauczyciela wspomaga pracownik

    obsługi.

d)  Po zakończeniu pracy z dziećmi, tj. po zrealizowaniu dziennej liczby

    godzin dydaktycznych, nauczyciel przekazuje dzieci pod opiekę innego

    nauczyciela.

e)   Nauczyciel jest zobowiązany do stałej kontroli sprzętu, zabawek

    i pomocy ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa

    dzieciom.

f)    Organizując wyjścia dzieci poza teren przedszkola, nauczyciel

    postępuje zgodnie z regulaminem wycieczek przedszkola: zobowiązany

    jest do zapewnienia dzieciom dodatkowej opieki osób dorosłych,    

    przyjmując zasadę, że na każde 10-cioro dzieci przypada, co najmniej

    jedna osoba dorosła. Odnotowuje wyjście w zeszycie wycieczek,  

    podając cel wyjścia, godzinę wyjścia, planowaną godzinę powrotu, ilość

    dzieci oraz ilość osób sprawujących opiekę nad dziećmi. Organizując

    wycieczki autokarowe lub komunikacją miejską nauczyciel

    zobowiązany jest wypełnić „kartę wycieczki”, załączając do niej listę

    dzieci, na których wyjście rodzice (prawni opiekunowie) wyrazili

    zgodę. „Kartę wycieczki” zatwierdza dyrektor przedszkola.

g)  Podczas imprez i zajęć organizowanych dla dzieci i ich rodziców  

    (prawnych opiekunów) opiekę nad dziećmi w tym czasie przejmują

    rodzice (prawni opiekunowie), a w przypadku ich nieobecności opiekę

    nad dziećmi nadal sprawuje nauczyciel.

h)  Po odebraniu dziecka z przedszkola (szatnia, ogród) rodzice dziecka

    (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność za bezpieczeństwo

    dzieci.

i)    Rodzice przebywający z dziećmi w szatni i w ogrodzie po odebraniu

    dziecka  z przedszkola, respektują wszystkie zasady bezpieczeństwa

    obowiązujące w przedszkolu, opisane w regulaminach (procedurach,

    zarządzeniach).

j)     W sprawowaniu opieki nad dzieckiem, którego rodzice mają ustalone

     przez Sąd Rodzinny zasady kontaktu z dzieckiem, przedszkole

     postępuje zgodnie z decyzją Sądu, nie będąc stroną w sprawie.

     Przedszkole ma prawo wystąpić do Sądu z wnioskiem o ustalenie

     miejsca kontaktów rodzica z dzieckiem poza terenem przedszkola.

 

§ 8

 

1.      W przedszkolu obowiązują następujące zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:

a)   Rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani wprowadzić dziecko do

     budynku przedszkolnego i po rozebraniu dziecka w szatni, przekazać

     je nauczycielce bądź innemu pracownikowi przedszkola.

b)  Przyprowadzanie dzieci do przedszkola odbywa się w godzinach: od

     7:00 do 8:30 (dzieci, które nie korzystają z pierwszego śniadania, do

     godziny 9:00).

c)   Odbieranie dziecka z przedszkola odbywa się w godzinach: 12:30 –

    13:00 oraz od 15:00 do 17:30

d)  W przypadku doraźnego, późniejszego przyprowadzenia dziecka do

     przedszkola, rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek do

     godziny 9:00 powiadomić o tym zamiarze nauczyciela, który

     odpowiedzialny jest za prawidłowe dokumentowanie frekwencji

     dziecka oraz jego codzienne zgłaszanie na posiłki w przedszkolu.

e)   Nauczyciel może odmówić przyjęcia dziecka, u którego występują

     widoczne objawy chorobowe. Nauczyciel może odstąpić od tej decyzji

     o ile rodzice (prawni opiekunowie) przedłożą zaświadczenie lekarskie,

     stwierdzające, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do

     przedszkola.

f)    Osobami uprawnionymi do odbioru dziecka z przedszkola są rodzice

    (prawni opiekunowie) lub osoby upoważnione na piśmie przez

    rodziców (prawnych opiekunów), mogące przejąć odpowiedzialność

    prawną za  bezpieczeństwo dzieci.

g)  Pisemne upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola znajduje się

     w dokumentacji przedszkola.

h)  Dzieci odbierane są z sali za pomocą wewnętrznego domofonu, a jeśli

     jest taka potrzeba, bezpośrednio z sali.

i)    Nie wydaje się dzieci osobom będącym w stanie wskazującym na

     spożycie alkoholu lub z innych względów, uniemożliwiających

     zapewnienie dziecku bezpieczeństwa. W takim przypadku nauczyciel

     kontaktuje się z inną osobą upoważnioną do odbioru dziecka.

     Dopuszcza się możliwość skorzystania z pomocy straży miejskiej lub

     policji.

j)     W przypadku nie odebrania dziecka z przedszkola przez rodziców

     (prawnych opiekunów) lub osoby upoważnionej do odbioru, po

     zakończeniu pracy przedszkola, nauczyciel nadal pozostaje

     z dzieckiem i inicjuje kontakt z rodzicami dziecka (prawnymi

     opiekunami).   

     W przypadku długotrwałego oczekiwania na rodziców (prawnych

     opiekunów) lub osoby upoważnionej do odbioru dziecka z przedszkola

     lub braku kontaktu z nimi, nauczyciel zwraca się o pomoc do Policji        

     w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.

2.      Przedszkole organizuje na wniosek rodziców zajęcia dodatkowe, uwzględniając w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dziecka.

3.      Podczas uczestniczenia dzieci w zajęciach dodatkowych, opiekę nad nimi przyjmuje bezpośrednio od nauczyciela osoba prowadząca te zajęcia, która tym samym ponosi pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.

 

§ 9

 

1.      W ramach posiadanych możliwości Przedszkole organizuje i udziela wychowankom i ich rodzinom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogiczną poprzez:

a)   diagnozowanie środowiska wychowanków,

b)  rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych  

    potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokojenia,

c)   rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu

    dziecka,

d)  organizowanie różnorodnych form pomocy psychologiczno –

    pedagogicznej,

e)   wspieranie dziecka uzdolnionego,

f)    podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających

     z programu wychowawczo – dydaktycznego przedszkola i wspieraniu

     nauczycieli w tym zakresie,

g)  prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród

    wychowanków, nauczycieli i rodziców,

h)  wspieranie nauczycieli i dzieci w działaniach wyrównujących szanse  

     edukacyjne dzieci,

i)    udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań

     edukacyjnych, wynikających z realizowanych przez nich programów

     nauczania, do indywidualnych potrzeb dziecka, u którego stwierdzono

     specjalistyczne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie

     tym wymaganiom,

j)     wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów

     wychowawczych,

k)  umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców

     i nauczycieli,

l) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach

   kryzysowych.

2.      Zadania, o których mowa w ust. 1, są realizowane we współpracy z:

a)   rodzicami,

b)  nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola,

c)   poradniami psychologiczno – pedagogicznymi i innymi poradniami

     specjalistycznymi,

d)  innymi przedszkolami,

e)   podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

3.      Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne
i nieodpłatne.

4.      Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana na wniosek:

a)   rodziców,

b)  nauczyciela oddziałowego, nauczyciela prowadzącego zajęcia

    specjalistyczne,

c)   psychologa,

d)  poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni  

    specjalistycznej.

5.      Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana w przedszkolu
w formie:

a)   zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych,

     logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

b) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli,

c) zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców.

6. Objęcie dziecka zajęciami specjalistycznymi, zajęciami psychoedukacyjnymi

    oraz uczęszczanie dziecka do oddziału terapeutycznego wymaga zgody

    rodziców.

7. Zajęcia prowadzone przez specjalistów są realizacją zaleceń określonych    

    w orzeczeniu do kształcenia specjalnego oraz w Karcie Indywidualnych

    Potrzeb Dziecka opracowanych przez Zespół do udzielania pomocy

    psychologiczno-pedagogicznej.

7.      Zajęcia specjalistyczne są także dla dzieci wykazujące zaburzenia rozwoju mowy, zaburzenia emocjonalne i zaburzenia w rozwoju procesów poznawczych zdiagnozowanych w przedszkolu.

8.      Szczegółową organizację zajęć specjalistycznych oraz prowadzenia dokumentacji w tym zakresie określają odrębne przepisy.

 

§ 10

 

1.      Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece dwóch nauczycieli dla oddziału pracującego powyżej 5 godzin dziennie.

2.      Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzący.

3.      W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienie ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.

 

 

III. Organy przedszkola

 

§ 11

 

1.      Organami przedszkola nr 44 są:

a)   dyrektor przedszkola,

b)  Rada pedagogiczna,

c)   Rada rodziców.

2.      Rada pedagogiczna i rada rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

 

§ 12

 

1.      Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu przez organ prowadzący.

2.      Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje ją na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych
w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi i administracji.

3.      Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza obiektem do niego należącym.

4.      Zadania dyrektora są następujące:

4.1.            kierowanie bieżącą działalnością placówki reprezentowanie jej na

                          zewnątrz,

4.2  sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

4.3  stwarzanie warunków ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego

                          poprzez aktywne działania prozdrowotne,

4.4. badanie jakości pracy placówki, z uwzględnieniem

       lokalnych potrzeb, ustalanie sposobu jego wykonywania,   

       dokumentowania oraz wykorzystania wyników,

4.5. planowanie, organizowanie i przeprowadzanie ewaluacji wewnętrznej     

       pracy placówki,

4.6. przekazywanie raportu o jakości pracy placówki radzie rodziców          

       i radzie pedagogicznej,

4.7. opracowywanie programu rozwoju placówki, wspólnie z radą

       pedagogiczną z wykorzystaniem wyników ewaluacji wewnętrznej

       pracy placówki,

4.8. gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania

       oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach,

4.9. ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek rady pedagogicznej,

       z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz 

       oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów),

4.10.przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go

        do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,

4.11.przewodniczenie radzie pedagogicznej i realizacja jej uchwał

        podjętych w ramach  jej kompetencji stanowiących,

4.12.wstrzymywanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych             

        z przepisami prawa  i powiadomienie o tym stosowne organy,

4.13.dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie

        odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystywanie,

4.14.planowanie i odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego

        przedszkola zgodnie z odpowiednimi przepisami,

4.15.organizowanie administracji, finansowej i gospodarczej obsługi

        przedszkola,

4.16.współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami

        nadzorującymi i kontrolującymi,

4.17.kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie

        nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

4.18.przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom zgodnie

        z wnioskiem zaopiniowanym przez radę pedagogiczną,

4.19.organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym wczesnego

        wspomagania rozwoju dziecka,

4.20.podejmowanie decyzji o przyjęciu lub usunięciu dziecka   

        z przedszkola w czasie roku szkolnego po zaopiniowaniu przez radę

        pedagogiczną,       

4.21.zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie

        z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i ppoż.,

4.22.stworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju,

4.23.koordynacja współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im

        swobodnego działania zgodnie z prawem wymiany informacji

        między nimi,

4.24.współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez

        pracowników,

4.25.opracowanie arkusza organizacyjnego przedszkola i ramowego

        rozkładu dnia,

4.26.prowadzenie dokumentacji kancelaryjno – archiwalnej i finansowej   

        zgodnie z obowiązującymi przepisami,

4.27.powiadamianie dyrektorów szkoły w obwodzie, której dziecko

        mieszka o spełnianiu obowiązku rocznego przegotowania do szkoły

        w przedszkolu oraz o zmianach w tym zakresie.

4.28.wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

5. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor przedszkola współdziała z radą  

    pedagogiczną, radą przedszkola i rodzicami, a w szczególności:

a)   zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi

    organami przedszkola;

b)  w przypadku wyrażenia sprzecznych opinii organizuje spotkania

     negocjacyjne zainteresowanych organów przedszkola;

6.      Dyrektor przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie
i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją.

7.      W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola, zastępuje go inny nauczyciel tego przedszkola, wyznaczony przez dyrektora na podstawie pełnomocnictwa.

 

 

 

 

§ 13

 

1.      Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowywania i opieki.

2.      W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący
w przedszkolu.

3.      Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

4.      Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie
i porządku zebrania zgodnie z regulaminem.

5.      Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem            i po zakończeniu roku szkolnego, a także w każdym semestrze, zgodnie                 z harmonogramem oraz w miarę bieżących potrzeb.

6.      Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członka Rady Pedagogicznej.

7.      Dyrektor przedszkola przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informuje o działalności przedszkola.

8.      W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola.

9.      Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

10.  Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:

a)   przygotowanie projektu statutu przedszkola oraz przedstawienie  

    propozycji jego zmian, a także przedłożenie go do uchwalenia Radzie

    Pedagogicznej,

b)  opracowanie planu pracy,

c)   zatwierdzenie planów pracy Przedszkola,

d)  podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów

     pedagogicznych w przedszkolu,

e)   uchwalenie regulaminu pracy Rady Pedagogicznej, regulaminu pracy,

f)    ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć w grupach,

g)  podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy

     wychowanków przedszkola,

h)  ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

11.  Rada pedagogiczna opiniuje:

a)   projekt planu finansowego Przedszkola,

b)  wnioski dyrektora o nagrody, odznaczenia i wyróżnienia dla

    nauczycieli,

c)   organizację pracy placówki, zwłaszcza projektowaną organizację pracy

    w ciągu tygodnia,

d)  propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału

    nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia

    zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno –

    wychowawczych i opiekuńczych,

e)   występuje z wnioskiem do dyrektora lub rady rodziców o pomoc dla

    dzieci znajdujących się  w trudnej sytuacji materialnej.

12.  Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów,
w obecności co najmniej połowy liczby jej członków.

13.  Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

14.  Osoby biorące udział w zebraniach Rady Pedagogicznej obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej i nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniach, które mogą naruszać dobro dzieci, ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola z posiedzenia Rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym  opiekunom dziecka.

15.  W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna, na wniosek nauczyciela może dokonać zmian w zestawie programów wychowania przedszkolnego,                  z tym, że zmiana nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.

16.  Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.

17.  Rada Pedagogiczna powołuje spośród siebie zespół rozstrzygania ewentualnych spraw spornych i uzgadniania stanowisk co do podjęcia decyzji.

18.  Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej jeśli jest ona niezgodna z prawem i niezwłocznie powiadamia o tym organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

§ 14

 

1.      Rada rodziców jest organem społecznym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

2.      Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

3.      Rada rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.

W regulaminie rada rodziców określa w szczególności:

a)   wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,

b)  szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady,

c)   szczegółowy zakres działalności rady rodziców, zgodny ze statutem

    przedszkola.

4.      W skład rady rodziców wchodzą (po jednym) przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach podczas zebrań rodziców danego oddziału.

5.      W wyborach, o których mowa  w ust. 4 jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic.

6.      Rada rodziców może występować do organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz Rady pedagogicznej z wnioskami           i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.

7.      W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności rady rodziców.

8.      Do kompetencji rady rodziców należy:

a)   opiniowanie programu poprawy efektywności wychowania lub nauczania, jeżeli organ sprawujący nadzór pedagogiczny stwierdzi niedostateczne efekty,

b)  opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola,

c)   opiniowanie dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu                        w związku z jego awansem zawodowym.

9.      Rady rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.

10.  Rada rodziców współpracuje z dyrektorem przedszkola i Radą pedagogiczną.

 

§ 15

 

1.      Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

2.      Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor placówki, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.

3.      Organy przedszkola mają możliwość swobodnego działania w ranach swoich kompetencji, określonych przepisami prawa.

4.      Współdziałanie organów powinno odbywać się w atmosferze życzliwości                  i wzajemnego zrozumienia.

5.      W rozwiązywaniu sporów pomiędzy organami powinno zmierzać do polubownego rozstrzygnięcia w ramach przedszkola.

a)        Jeżeli polubowne rozstrzygnięcie sporu nie jest możliwe, wówczas

      spory rozstrzygane są przez Komisję Pojednawczą.

b)       Komisję Pojednawczą powołuje dyrektor przedszkola.

c)        W skład Komisji Pojednawczej wchodzi po dwóch przedstawicieli Rady pedagogicznej i rady rodziców oraz dyrektor przedszkola jako przewodniczący.

d)       Jeżeli dyrektor przedszkola jest stroną w konflikcie, to na jego miejsce wchodzi przedstawiciel Rady pedagogicznej.

e)        Zwaśnione strony prezentują własne stanowiska Komisji Pojednawczej, po ich wysłuchaniu Komisja rozstrzyga większością głosów                            w głosowaniu jawnym lub na wniosek jednego z członków                            w głosowaniu tajnym.

f)         W przypadku nie rozstrzygnięcia spraw spornych stronom przysługuje odwołanie do:

f.1) organu sprawującego nadzór pedagogiczny w sprawie dotyczących nadzoru pedagogicznego,

f.2) organu prowadzącego we wszystkich pozostałych sprawach.

6.      W przedszkolu mogą działać za wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza, albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej przedszkola.

 

 

7.      Podjęcie działalności w przedszkolu przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których mowa w ust.1 wymaga zgody dyrektora przedszkola wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców.

 

IV. Organizacja Przedszkola

 

§ 16

 

1.      Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony
z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku lub jednorodnych wiekowo.

2.      Liczba dzieci w poszczególnych oddziałach nie może przekraczać 25.                        Do dziennika zajęć przedszkola wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona dzieci, daty i miejsca ich urodzenia, nazwiska i imiona rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania. W dzienniku odnotowuje się obecność dzieci na poszczególnych godzinach zajęć w danym dniu oraz tematy tych zajęć. (rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2010 r. Dz. U z 2010 r. Nr 156, poz. 1047)

3.      Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora.

4.      Arkusz organizacji przedszkola zaopiniowany przez radę pedagogiczną
zatwierdza organ prowadzący przedszkole.

5.      W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:

a)   liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów,

b)  liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,

c)   ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez

    organ prowadzący,

d)  czas realizacji podstawy programowej w danym roku szkolnym.

6.      Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych.

7.      Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci, który zostaje zatwierdzony przez dyrektora przedszkola.

8.      Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 105.

9.      W przedszkolu łącznie jest 5 oddziałów:

a)   oddziały jednorodne wiekowo lub według zbliżonego wieku;

b)  jeden oddział terapeutyczny (specjalny).

10.  Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego
z odpowiednio dobranymi urządzeniami ekologicznymi, dostosowanymi do wieku dzieci.

11.  Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie.

12.  Przedszkole w miarę możliwości zapewnia odpowiednie wyposażanie
w pomoce, zabawki i sprzęt.

13.  Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz innych imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci i sprawności fizycznej.

14.  Dodatkowe informacje o organizacji pracy przedszkola:

a)     w okresie ferii zimowych i przerw świątecznych, w przypadku mniejszej liczby dzieci w przedszkolu, organizuje się dyżury,

b)    podczas dyżuru dopuszcza się możliwość łączenia grup,                                  z zastrzeżeniem, że liczebność łączonej grupy nie może przekroczyć 25 dzieci,

c)     podczas dyżuru nauczyciele sprawują opiekę nad dziećmi lub wykonują czynności zlecone przez dyrektora przedszkola, mogą także wykorzystywać urlop wypoczynkowy,

d)    przerwy w pracy przedszkola wykorzystywane są na przeprowadzanie prac poprawiających warunki bezpieczeństwa, prac modernizacyjnych, remontowych oraz okresowych czynności, które nie mogą być wykonywane podczas pobytu dzieci w przedszkolu.

 

  V.  Wychowankowie Przedszkola

 

§ 18

 

1.      Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

2.      Terminy i zasady przyjęcia dzieci do Przedszkola określa organ prowadzący co roku.

3.      Do przedszkola uczęszczają dzieci:

·       Od 3 do 5 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko 2,5 letnie.

·       Od 3 do 8 lat dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

4.      Dziecko, któremu odroczono obowiązek szkolny, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowego, w którym kończy 8 lat.

5.      Dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi oraz dzieci ze stwierdzonym autyzmem mogą być przyjęte do Przedszkola po przedłożeniu orzeczenia do kształcenia specjalnego poradni psychologiczno – pedagogicznej, określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia, oraz decyzji komisji kwalifikacyjnej (zespołu wychowawczego).

6.      W skład komisji wchodzi 2 terapeutów, psycholog i dyrektor Przedszkola.

7.      W zależności od rodzaju zaburzeń organizuje się kształcenie i wychowanie oraz terapię, które stosownie do potrzeb umożliwiają naukę w dostępnym dla nich zakresie, usprawnienia zaburzonych funkcji oraz zapewnienia specjalistycznej pomocy i opiekę.

8.      Przedszkole zapewnia dzieciom, o których mowa w ust. 7:

a)   realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,

b)  odpowiednie warunki do edukacji i środki dydaktyczne,

c)   realizację programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej               i wychowawczej,

d)  zajęcia z terapii pedagogicznej z elementami integracji sensorycznej stosownie do potrzeb.

9.      Do przedszkola przyjmowane są dzieci zdrowe, a w przypadku chorób przewlekłych, dzieci nie wymagające zabiegów leczniczych w czasie pobytu w przedszkolu i nie stanowiące zagrożenia dla innych dzieci i pracowników przedszkola.

10.  Rodzice maja obowiązek wypełnić karty informacyjne o sposobie postępowania z dzieckiem w razie wypadku.

11.  Dzieci czasowo niesprawne np. unieruchomione gipsem, mogą przychodzić do przedszkola po uzyskaniu zgody lekarza.

12.  Nauczycielom i innym pracownikom przedszkola nie wolno podawać dzieciom leków.

13.  W przypadku zachorowania dziecka, nauczyciel jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie rodziców (prawnego opiekuna),  który powinien jak najszybciej odebrać dziecko z przedszkola. W sytuacji koniecznej nauczyciel ma prawo wezwać karetkę pogotowia.

14.  Gdy występuje zagrożenie życia lub zdrowia, nauczyciel jest zobowiązany niezwłocznie wezwać karetkę pogotowia i powiadomić o tym fakcie rodziców. Lekarz przejmuje odpowiedzialność za życie i zdrowie dziecka. Jeżeli rodzic nie zjawi się, nauczyciel jedzie z dzieckiem do szpitala i czeka do momentu pojawienia się rodzica.

15.  W przypadku długotrwałej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą, rodzice zobowiązani są do przedłożenia nauczycielowi zaświadczenia lekarskiego, informującego, że dziecko może uczęszczać do przedszkola.

16.  Rodzice zobowiązani są do informowania nauczyciela o każdorazowej zmianie numerów telefonów kontaktowych.

17.  W przedszkolu tworzy się warunki zapewniające dzieciom bezpieczny pobyt:

a)     nauczyciele i pozostali pracownicy są odpowiedzialni za życie                         i zdrowie powierzonych ich opiece dzieci,

b)    nauczycielom i innym pracownikom przedszkola nie wolno pozostawiać dzieci bez opieki,

c)     nauczyciele i inni pracownicy przedszkola obowiązani są udzielić dzieciom pierwszej pomocy przedmedycznej,

d)    rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu,

e)     rodzice (prawni opiekunowie) nie mogą przyprowadzać do przedszkola dzieci chorych,

f)      pracownik dyżurujący w szatni czuwa nad bezpieczeństwem dzieci,

g)    po odebraniu dziecka z ogrodu przedszkolnego, rodzice (prawni opiekunowie) nie powinni pozostawać z dziećmi na terenie ogrodu, ponieważ utrudnia to nauczycielom czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci,

h)    wszystkie zajęcia poza terenem przedszkola, organizowane są zgodnie z regulaminem spacerów i wycieczek,

i)      dyrektor przedszkola jest zobowiązany do zapewnienia prawidłowych warunków bhp i p. poż., gwarantujących bezpieczeństwo dzieci                     i pracowników na terenie przedszkola.

 

 

§ 19

 

1.    Zasady rekrutacji dzieci do przedszkola:

1.1.            Przedszkole przeprowadza elektroniczną rekrutację dzieci do przedszkola w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Nabór dzieci do przedszkola prowadzony jest zgodnie z wytycznymi organu prowadzącego. Kryteriami obowiązującymi przy naborze do przedszkola są kryteria określone przepisami prawa:

-       dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących,

-       dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności na podstawie odrębnych przepisów,

-       całkowitej niezdolności do pracy albo niezdolności do samodzielnej egzystencji,

-       dzieci z rodzin zastępczych,

Osoby nie będące obywatelami polskimi są przyjmowane do przedszkola                      na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.

(rozporządzenie MEN z dnia 1 kwietnia 2010 r. Dz. U z 2010 r. Nr 57, poz. 361)

1.2.       Dzieci przyjmowane są do przedszkola na rok szkolny, a termin

rekrutacji ustalony jest przez organ prowadzący. Został on ustalony od 9 marca do 28 marca 2011r.

Formą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest zgłoszenie go w

      elektronicznym systemie ewidencji podań i wspomaganie zapisu do 

      przedszkoli oraz złożenie do przedszkola potwierdzenia woli kontynuacji

      edukacji przedszkolnej w dotychczasowym miejscu.

Przedszkole prowadzi rejestr zgłoszeń rodziców o przyjęcie dziecka do

      Przedszkola. Przy zapisach nie obowiązuje rejonizacja.

Ewidencja podań o przyjęcie dzieci do oddziałów przedszkolnych

      prowadzona jest w podziale na grupy wiekowe – trzy, cztero – i

      pięciolatków.

Przedszkole może tworzyć oddziały mieszane.

Obowiązują jednolite kryteria kwalifikacyjne z przypisanym kodem liczbowym, ustalone w ramach Elektronicznego systemu ewidencji podań.

2.    Adaptacja dzieci do przedszkola:

·        w przedszkolu organizuje się spotkania adaptacyjne, dwa tygodnie przed rozpoczęciem roku szkolnego dla dzieci 3 letnich; dzieci starsze mają zagwarantowany taki okres adaptacyjny w czerwcu, w odpowiednich oddziałach;

·        dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych zakwalifikowane do grupy terapeutycznej /specjalnej/po raz pierwszy są przyjmowane na okres adaptacyjny od 1 do 3 miesięcy;

·        jeżeli dziecko po upływie okresu próbnego stwarza zagrożenie dla innych dzieci i zaburza w znacznym stopniu realizację programu terapeutycznego /programu wieloprofilowego usprawnienia/, rada pedagogiczna w formie decyzji może nie wyrazić zgody na przedłużenie pobytu dziecka
w przedszkolu, proponując jednocześnie rodzicom innego rodzaju indywidualne zajęcia terapeutyczne na terenie przedszkola za zgodą organu prowadzącego.

 

3.    Prawa dziecka uczęszczającego do przedszkola.

            Każde dziecko ma prawo do:

 

·        pobytu w warunkach zapewniających mu zdrowie i bezpieczeństwo;

·        podmiotowego traktowania;

·        poszanowania, godności i prywatności;

·        akceptacji takim jakim jest;

·        spokoju i samotności gdy tego potrzebuje;

·        indywidualnego procesu i tempa rozwoju;

·        bycia wysłuchanym;

·        do zabawy i wyboru towarzyszy zabawy;

·        do zdobywania wiedzy i umiejętności poprzez różne rodzaje aktywności;

·        snu i wypoczynku gdy jest zmęczone;

·        jedzenia i picia, gdy jest spragnione oraz wyboru pokarmów co do ilości                    i rodzaju potraw;

·        swobody myśli i wyznania;

·        tożsamości;

·        miłości i ciepła;

·        wsparcia przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą;

·        wspólnoty i solidarności w grupie;

·        otoczenia różnorodnego bogatego w bodźce i odpowiadającego jego możliwościom;

·        zorganizowanej pomocy specjalistycznej, jeżeli tego potrzebuje.

Obowiązkiem każdego pracownika przedszkola jest zapoznanie się z „Konwencją
o Prawach Dziecka”, przyjętą przez Zgromadzenie Narodowe ONZ i przestrzeganie jej /Dz. U. Nr 120 z 1991r. poz. 526/.

 

  3a. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw

        Dziecka, a w szczególności do:

 

·        szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,

·        ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,

·        poszanowania jego godności osobistej,

·        poszanowania własności,

·        opieki i ochrony,

·        partnerskiej rozmowy na każdy temat,

·        akceptacji jego osoby.

 

3b. Dziecko ma obowiązek:

 

-       postępować zgodnie z umowami przyjętymi w grupie,

-       przestrzegać ustalonych w przedszkolu zasad bezpieczeństwa,

-       w kontaktach z rówieśnikami szanować prawa innych dzieci,

-       szanować własność wspólną, własność innych, własność osobistą,

-       szanować pracę własną oraz pracę innych,

-       w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi posługiwać się ogólnie przyjętymi zwrotami grzecznościowymi.

 

4.    Dyrektor przedszkola w porozumieniu z Radą pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do Przedszkola              w następujących przypadkach:

a)   zaleganie z odpłatnością za Przedszkole powyżej 2 okresów płatniczych, a w przypadku dziecka 6 letniego może podjąć decyzję               o skróceniu czasu pobytu do 5 godzin dziennie w ramach realizacji podstawy programowej lub przeniesienie wychowanka do innego oddziału działającego na terenie miasta, realizującego tylko podstawę programową wychowania przedszkolnego,

b)  nieobecność dziecka ponad jeden miesiąc bez informowania Przedszkola o przyczynie tej nieobecności,

c)   ze względu na zachowanie dziecka uniemożliwiające zapewnienie jemu lub innym dzieciom bezpieczeństwa i niepodjęcie przez rodziców współpracy zmierzającej do rozwiązania problemu (np. podjęcie terapii) lub gdy wykorzystane zostały wszelkie możliwości zmiany tej sytuacji.

5.    W przypadku zamiaru skreślenia dziecka z listy wychowanków w sytuacji opisanej w ust.4 pkt.c dyrektor zobowiązany jest podjąć następujące działania:

a)   zawiadomić rodziców na piśmie o konieczności podjęcia współpracy

    z Przedszkolem w zakresie korekty zachowań dziecka,

b)  zaproponować rodzicom i dziecku odpowiednią pomoc,

c)   zawiadomić organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny

    o zaistniałym problemie oraz o zamiarze skreślenia dziecka z listy

     przedszkolaków,

d)  zawiadomić rodziców o podjętej decyzji na piśmie.

 

VI. Rodzice

 

§ 20

 

1.      Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

a)                 przestrzeganie niniejszego statutu,

b)                 zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,

c)                  respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców, podjętych    

           w ramach ich kompetencji,

d)                przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców,

           lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku

           pełne bezpieczeństwo, na zasadach określonych przez przedszkole      

           w regulaminach i procedurach oraz zgodnie z ramowym rozkładem

           dnia,

e)                 terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,

f)                   informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu,

g)                 niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach

            zakaźnych,

h)                 dopełnić  formalności związanych ze zgłoszeniem dziecka 6-letniego do

            przedszkola i zapewnić  regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia,

i)                   systematyczne przyprowadzanie dziecka do przedszkola w celu

            zapewnienia możliwości pełnego uczestniczenia w zajęciach i ciągłości

            oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych,

j)                   dbanie o higienę osobistą dziecka,

k)                 informowanie przedszkola o przewlekłych chorobach dziecka oraz

           dostarczanie zaświadczenia lekarskiego o sposobie postępowania    

           w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia spowodowanego chorobą.  

 

§ 21

 

1.      Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

2.      Rodzice mają prawo do:

a)                 zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi

           z programu rozwoju przedszkola i planów pracy w danym oddziale,

b)                 uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,

c)                  uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga

            i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych

            oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

d)                wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków    

           z obserwacjami pracy przedszkola,

e)                 wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola

            organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną

            poprzez swoje przedstawicielstwa, radę rodziców lub radę

            przedszkola.

 

§ 22

 

Formy współpracy przedszkola z rodzicami:

a)      zebrania grupowe,

b)     konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem, psychologiem,

c)      kąciki dla rodziców,

d)     zajęcia otwarte,

e)      wydawanie gazetki – „Poznajmy się”,

f)       prowadzenie strony internetowej,

g)     spotkania rekreacyjne w plenerze,

h)     szkolenia psychoedukacyjne.

 

VII. Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

 

§ 23

 

1.      W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym   

do pracy z dziećmi w wielu przedszkolnym, a w oddziale specjalnym nauczyciele ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym oraz logopeda.

      2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą
            i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada      

            za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

3.      Do zakresu zadań nauczycieli należy:

a)      planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej zgodnie                   z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,

b)     wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności
i zainteresowań,

c)      prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie
i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,

d)     stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,

e)      odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek
i spacerów, itp.,

f)       współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno - pedagogiczną, zdrowotną itp.,

g)     planowanie własnego rozwoju zawodowego oraz  awansu zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

h)     dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,

i)       eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,

j)        współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających
w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,

k)     prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

l)       realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,

m)   czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień                i uchwał,

n)     inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno – sportowym,

o)     realizacja wszystkich innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola,  wynikających z bieżącej działalności placówki.

 

4.      Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków
i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:

a)     poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,

b)    ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,

c)     włączenia ich w działalność przedszkola.

5.      Szczegółowy zakres pracy nauczycieli

5.1.       W dziedzinie współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami):

5.1.1.           Nauczyciel współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami)

    w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem

    prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań

    wynikających z programów oraz do otrzymywania informacji

    dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju.

                                                             i.  Umożliwia rodzicom (prawnym opiekunom) przebywanie         

                              z dzieckiem w okresie adaptacyjnym.

5.1.2.           Pozyskuje od rodziców (prawnych opiekunów) pełną wiedzę        

    o dziecku w celu zapewnienia mu jak najlepszej pomocy

    edukacyjnej.

5.1.3.     Stwarza rodzicom warunki do obserwowania własnego dziecka

            podczas różnorodnych działań w przedszkolu.

5.1.4.     Organizuje różnorodne formy współpracy:

a)      zebrania ogólne,

b)     zebrania grupowe,

c)      zajęcia otwarte, warsztaty, wykłady,

d)     wystawy prac dzieci,

e)      inne formy proponowane przez rodziców.

5.2.       Zadania nauczyciela związane z planowaniem i prowadzeniem pracy 

     dydaktyczno – wychowawczej oraz odpowiedzialnością za jej jakość:

a)        planowanie pracy zgodnie z ramowym rozkładem dnia oraz

      uwzględniającej potrzeby i zainteresowania dzieci,

b)       stosowanie różnych form organizacyjnych w pracy z dziećmi

      (praca z całą grupą, w zespołach i indywidualnie), które

      powinny wzajemnie współpracować. Plan dnia powinien mieć

      charakter otwarty, uwzględniający potrzeby i zainteresowania

      dzieci),

c)         proponowanie dzieciom atrakcyjnych metod i form pracy,

       dostosowanych do potrzeb i możliwości indywidualnych dzieci,

d)        systematycznie i poprawnie pod względem merytorycznym

       dokumentowanie pracy wychowawczo – dydaktycznej,

e)         monitorowanie i dokonywanie ewaluacji efektów własnej pracy,

f)          prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających na celu

       poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych oraz

       dokumentowanie tych obserwacji w zatwierdzonych przez radę

       pedagogiczną arkuszach obserwacyjnych,

g)        planowanie i prowadzenie pracy indywidualnej z dziećmi na

       podstawie wyników obserwacji,

h)        odnotowywanie informacji o rozwoju dziecka na początku roku

       szkolnego i na początku II semestru oraz w miarę potrzeb,

i)          na koniec roku szkolnego, z wynikami końcowymi

       prowadzonych obserwacji powinni być zapoznani rodzice,

       którzy maja prawo do informacji o postępach i osiągnięciach

       dziecka.

5.3.            Zadania nauczyciela związane ze współpracą ze specjalistami

świadczącymi pomoc psychologiczno – logopedyczną i terapeutyczną:

 

-           konsultowanie ze specjalistami sposobów oddziaływań wychowawczo

      dydaktycznych z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

6.      Pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni oraz rodzice maja prawo, oraz są zobowiązani do poszanowania wzajemnie godności i współdziałać na zasadach życzliwości, zgodnie z ogólnie przyjętymi normami zachowania.

7.      Nauczyciel wybiera program wychowania przedszkolnego spośród programów dopuszczonych do użytku szkolnego.

8.      Nauczyciel ma prawo opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego, który dopuszcza do użytku w drodze decyzji administracyjnej minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

9.      Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej
 i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo – oświatowych.

10.   Nauczyciel podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych,   

 korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

11.   Nauczyciel zapewnia bezpieczeństwo wszystkim dzieciom powierzonym  

 jego opiece, organizuje dzieciom bezpieczne warunki pobytu w przedszkolu.

12.   Nauczyciel realizuje zadania statutowe przedszkola.

 

13.  Do zadań logopedy należy:

1)     prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy dzieci,              w tym mowy głośnej i pisma;

2)      diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym dzieciom                               z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z dzieckiem;

3)     prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej                         dla dzieci, w zależności od rozpoznanych potrzeb;

4)     podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka,

5)     uczestniczenie w pracach zespołów pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

 (rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. Dz. U z 2010 r. Nr 228, poz. 1487)

 

14.  Nauczyciele oraz specjaliści w przedszkolu prowadzą działania pedagogiczne mające na celu :

-       rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, w tym dzieci szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia, w tym obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna),

-       rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, w tym dzieci szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie wsparcia związanego                      z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień dzieci.

W przypadku stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel lub specjalista informuje o tym niezwłocznie dyrektora przedszkola, który organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną.  

W celu zaplanowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecku w przedszkolu dyrektor powołuje zespół, składający się z nauczycieli oraz specjalistów – dyrektor wyznacza osobę koordynującą pracę zespołu.

Do zadań zespołu należy:

1)      ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia;

2)      określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, a w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie lub opinię, o których mowa w § 19 ust. 2 - także z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii;

O ustalonych dla dziecka formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor przedszkola niezwłocznie informuje na piśmie rodziców dziecka.

(rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. Dz. U z 2010 r.  Nr 228, poz. 1487)

Przedszkole wydaje rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informację wydaje się w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko na obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.

(rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2010 r. Dz. U z 2010 r. Nr 97 poz. 624)

 

15.  Nauczyciele i specjaliści mają prawo do:

 

-         wsparcia instruktażowego i merytorycznego ze strony dyrektora przedszkola;

-         pomocy merytorycznej od doradcy metodycznego w formie konsultacji, instruktażu, szkoleń i wymiany doświadczeń zawodowych;

-         pomocy ze strony organu prowadzącego i Kuratorium Oświaty
w zakresie doskonalenia swoich umiejętności i kompetencji zawodowych oraz podnoszenia kwalifikacji;

 

16.  Zadania innych pracowników przedszkola.

Pracownicy przedszkola zatrudnieni na stanowisku urzędniczym ora kierowniczym stanowisku urzędniczym podlegają okresowej ocenie pracy oraz procedurze konkursowej w przypadku woźnych oddziałowych.

 

a)     Do zadań kierownika gospodarczego należy:

 

-         sprawować opiekę nad całością pomieszczeń i sprzętu przedszkola;

-         sprawować bezpośrednią kontrolę nad dyscypliną pracy pracowników obsługi, stanem sanitarnym, bhp, ppoż., wszystkich pomieszczeń przedszkola i ogrodu;

-         prowadzić gospodarkę finansową i materiałową przedszkola;

-         prowadzić zaopatrzenie przedszkola w żywność i sprzęt kuchenny;

-         nadzorować sporządzanie posiłków i przestrzeganie porcji żywieniowych dzieciom;

-         prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie
z obowiązującymi przepisami;

-         uczestniczyć w razie potrzeby, w zebraniach z rodzicami,
z radą rodziców i spotkaniach rady pedagogicznej;

-         przestrzegać przepisów bhp i ppoż. oraz regulaminu pracy;

-         wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora, wynikające
z organizacji pracy placówki;

Szczegółowy zakres obowiązków kierownika administracyjnego znajduje się w jego teczce akt osobowych.

 

b)     Do zadań pomocy nauczyciela należy:

 

-         wykonywać czynności opiekuńcze i obsługowe w stosunku do dzieci, polecone przez nauczyciela danego oddziału;

-         utrzymywać czystość w przydzielonych pomieszczeniach;

-         pomagać nauczycielowi oddziału w przygotowaniu pomocy
i rekwizytów do zajęć, zabaw, ćwiczeń i gier;

Szczegółowy zakres obowiązków pomocy nauczyciela  znajduje się w jej teczce akt osobowych.

 

c)      Do zadań woźnej oddziałowej należy:

 

-         utrzymywać w idealnej czystości pomieszczenia powierzone jej opiece;

-         utrzymywać w czystości i stanie używalności powierzony jej sprzęt gospodarczy, meble, naszycia oraz odzież ochronną;

-         wykonywać drobne naprawy sprzętu, pościeli, ręczników itp.;

-         estetycznie rozdawać posiłki z normami i zasadami bhp.;

-         myć naczynia po posiłkach zgodnie z zaleceniami SANEPIDU;

-         rozkładać i składać leżaki;

-         wykonywać prace pomocnicze przy myciu, ubieraniu
i rozbieraniu dzieci;

-         pomagać w czynnościach porządkowych podczas prowadzenia przez nauczyciela zajęć plastycznych i innych wymagających udziału drugiej osoby;

-         uczestniczyć w spacerach i wycieczkach organizowanych dla dzieci;

-         wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora, wynikające
z pracy przedszkola.

Szczegółowy zakres obowiązków woźnej  oddziałowej znajduje się w jej teczce akt osobowych.

 

d)    Do zadań kucharki należy:

 

-         przyrządza punktualnie zdrowe i higieniczne posiłki, zgodnie z normami żywieniowymi;

-         odpowiada za smak i estetyczny wygląd przygotowanych posiłków;

-         wydaje wyporcjowane (zgodnie z normami wagowymi) posiłki z kuchni                 o ustalonych godzinach;

-         przyjmuje produkty z magazynu, kwituje ich odbiór
w raportach żywieniowych i dba o racjonalne ich zużycie;

-         prowadzi magazyn podręczny;

-         używa bezpiecznie powierzony sprzęt kuchenny i dba o czystość pomieszczeń kuchennych;

-         bierze udział w ustalaniu jadłospisów i organizowaniu czystych oraz higienicznych warunków do przygotowania posiłków;

-         przygotowuje i opisuje próbki pokarmowe;

-         przestrzega przepisów sanitarnych HACCAP, zasad bhp, i ppoż.;

-         wykonuje inne czynności polecone przez dyrektora, wynikające
z organizacji pracy przedszkola;

Szczegółowy zakres obowiązków kucharki  znajduje się w jej teczce akt osobowych.

 

e)     Do zadań pomocy kucharki należy:

 

-         pomaganie kucharce w przyrządzaniu posiłków;

-         utrzymywanie w czystości kuchnię, sprzęt i naczynia kuchenne;

-         załatwianie zlecone czynności związane z zakupem
i dostosowaniem produktów;

-         wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora
i kierownika wynikające z organizacji pracy w przedszkolu.

Szczegółowy zakres obowiązków pomocy kucharki  znajduje się w jej teczce akt osobowych.

 

f)       Do zadań pracownika do prac ciężkich należy:

 

-         strzeże mienia przedszkola;

-         otwiera przedszkole;

-         utrzymuje czystość na powierzonym jego opiece terenie;

-         pomaga w zakupach produktów żywnościowych;

-         dokonuje napraw sprzętów, pomocy i zabawek;

-         wykonuje inne czynności poleconych przez dyrektora przedszkola wynikające z organizacji pracy przedszkola.

Szczegółowy zakres obowiązków pracownika do prac cieżkich  znajduje się w jego teczce akt osobowych.

 

g)     Do zadań szatniarki należy:

 

-         zamyka przedszkole;

-         przyjmuje dzieci w szatni i dozuje ewidencjonowania godzin odbioru dzieci przez rodziców, pilnuje aby osoby obce nie wchodziły do sal;

-         utrzymuje w idealnej czystości pomieszczenia powierzone jej opiece;

-         odbiera telefony;

-         strzeże pozostawioną w szatni przedszkola odzież dzieci
i personelu;

-         odbiera i przekazuje korespondencję  przedszkola z urzędami
i innymi placówkami;

-         wykonuje inne czynności wynikające z organizacji pracy
w przedszkolu.

Szczegółowy zakres obowiązków szatniarki znajduje się w jej teczce akt osobowych.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 

§ 24

 

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

 

§ 25

 

Zmiany w niniejszym statucie są zatwierdzone poprzez uchwały rady pedagogicznej.

 

§ 26

 

Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

a)      wywieszenie statutu na tablicy ogłoszeń,

b)     udostępnienie zainteresowanym statutu przez dyrektora przedszkola,

c)      umieszczenie statutu na stronie internetowej przedszkola.

 

§ 27

 

Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

 

 

§ 28

 

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnej z odrębnymi przepisami.

 

§ 29

 

Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

 

§ 30

 

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Statut niniejszy został  uchwalony na posiedzeniu rady pedagogicznej  przedszkola w dniu …21.października.2011r…

 

 

 

 

 

…………………………………..                                                         …………………………..

       Rada Pedagogiczna                                                                            Dyrektor